โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. กษิติ เที่ยงธรรม

ชื่อ
กษิติ เที่ยงธรรม
สาขาเฉพาะทาง :
มะเร็งนารีเวชและสูตินรีเวชทั่วไป
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต จากโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
สูติ-นรีเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี
การศึกษาหลังปริญญา :
อนุสาขามะเร็งนรีเวช จากโรงพยาบาลรามาธิบดี
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
มะเร็งนารีเวช, การผ่าตัดผ่านกล้อง
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
เสาร์ 14:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)