โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ดวงฤดี ปีตินารักษ์

ชื่อ
ดวงฤดี ปีตินารักษ์
สาขาเฉพาะทาง :
สูตินรีเวช เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
วุฒิบัตร :
สูตินรีเวชศาสตร์ อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
เสาร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
อาทิตย์ 09:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)