โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ปรียานิตย์ ทักขิญเสถียร

ชื่อ
ปรียานิตย์ ทักขิญเสถียร
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร :
แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวช มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
การศึกษาหลังปริญญา :
กำลังศึกษาแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 14:00 - 18:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)