โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ทรงพล เกษสุวรรณ

ชื่อ
ทรงพล เกษสุวรรณ
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษาหลังปริญญา :
กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคทางเดินอาหารและตับ เช่น กรดไหลย้อน ปวดท้องเรือรัง ภาวะถ่ายผิดปกติ
การส่องกล้องทางเดินอาหารในเด็ก

วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)