โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. นลินี ติยวัฒน์

ชื่อ
นลินี ติยวัฒน์
สาขาเฉพาะทาง :
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร :
เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย ( Electrodiagnosis : EDX )
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกกายภาพบำบัด)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกกายภาพบำบัด)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกกายภาพบำบัด)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกกายภาพบำบัด)
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกกายภาพบำบัด)
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกกายภาพบำบัด)