โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. นิธิ สัมมาชีพวิศวกุล

ชื่อ
นิธิ สัมมาชีพวิศวกุล
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล เกียรตินิยม อันดับ2
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.จุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลชลบุรี อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคหัวใจล้มเหลว
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พุธ 12:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พฤหัสบดี 12:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
ศุกร์ 12:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
เสาร์ 08:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)