โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

อาจารย์ ฐิติชญา เจนอนุศาสตร์

ชื่อ
ฐิติชญา เจนอนุศาสตร์
สาขาเฉพาะทาง :
ตรวจการได้ยิน
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)
วิทยาศาสตร์บัญฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)

วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ระบบการทรงตัว
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
ศุกร์ 15:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)