โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ปิยะพงศ์ อินทรสมพันธ์

ชื่อ
ปิยะพงศ์ อินทรสมพันธ์
สาขาเฉพาะทาง :
ออร์โธปิดิกส์
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร :
เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ คณะแพทศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แพทย์ต่อยอดด้านผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาหลังปริญญา :
แพทย์เฉพาะทางต่อยอดด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 17:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
เสาร์ 13:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)