โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สรณัฐ ทวีบูรณ์

ชื่อ
สรณัฐ ทวีบูรณ์
สาขาเฉพาะทาง :
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
โสต ศอ นาสิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
อาทิตย์ 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)