โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. สโรบล เจาฑะเกษตริน

ชื่อ
สโรบล เจาฑะเกษตริน
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม สาขาโรคติดเชื้อ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
การศึกษาหลังปริญญา :
วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
MSc Clinical Microbiology, Barts and the London school of medicine and dentistry, Queen Mary University of London, United Kingdom
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
อายุรศาสตร์ทั่วไป,
โรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
โรคติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง
Clinical microbiology and antimicrobial resistance (AMR)
โรคติดเชื้อเวชศาสตร์เขตร้อน และการท่องเที่ยว
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร 08:00 - 11:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พุธ 08:00 - 16:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี 10:00 - 16:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 16:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)