โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. พรรณลักษณ์ สินสวัสดิ์

ชื่อ
พรรณลักษณ์ สินสวัสดิ์
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา (Ophthalmology)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี
จักษุวิทยา รพ.รามาธิบดี
จักษุประสาทวิทยา รพ.รามาธิบดี
วุฒิบัตร :
จักษุวิทยา รพ.รามาธิบดี
จักษุประสาทวิทยา รพ.รามาธิบดี
การศึกษาหลังปริญญา :
จักษุประสาทวิทยา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
จักษุประสาทวิทยา
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 13:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)