โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. พัชราพร หวังวรวิทย์

ชื่อ
พัชราพร หวังวรวิทย์
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา สาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
วุฒิบัตร :
สาขาจักษุวิทยา กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญจักษุวิทยา สาขาจอตาและวุ้นตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์, 2559
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
* ผ่าตัดจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
* ผ่าตัดต้อกระจกที่มีควมซับซ้อน
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)