โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ทิม เพชรทอง

ชื่อ
ทิม เพชรทอง
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์โรคพันธุกรรม
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
กุมารเวชศาสตร์โรคพันธุกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
* Multiple anomalies child, inborn error of metabolism
* Delay developmental Child, Autism
* Unknown cause of epilepsy
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 14:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)