โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

อาจารย์ มัลลิกา วงค์วาด

ชื่อ
มัลลิกา วงค์วาด
สาขาเฉพาะทาง :
กิจกรรมบำบัด
ภาษา :
ไทย
การศึกษา :
ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร :
อบรมสัมมนา The Power of Occupation
การศึกษาหลังปริญญา :
อบรมสัมมนา The Power of Occupation
THAI ELEPHANT ASSISTED THERAPY
Occupational Therapy in Thailand and Valves of Thai Culture in Clinical Practice
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Pediatric (พัฒนาการเด็ก และ SI)
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:30 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พุธ 17:30 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
ศุกร์ 17:30 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
อาทิตย์ 10:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)