โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. บัณฑิต สกุลชัยรุ่งเรือง

ชื่อ
บัณฑิต สกุลชัยรุ่งเรือง
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ทั่วไป, ศัลยศาสตร์ปลูกถ่ายอวัยวะ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
วุฒิบัตร :
สาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย 2558
การศึกษาหลังปริญญา :
Observership Program in Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery, Artificial Organs and Transplantation Division, Department Surgery, The University of Tokyo Hospital, Japan 4-28 พฤศจิกายน 2557
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การผ่าตัดปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation)
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08:30 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)