โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ชูศักดิ์ สุวรรณศิริกุล

ชื่อ
ชูศักดิ์ สุวรรณศิริกุล
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ, เยอรมัน
การศึกษา :
วท.บ., พ.บ.
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, เวชศาสตร์ครอบครัว
การศึกษาหลังปริญญา :
Facharzt für Orthopädie (Hamburg)
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Hand Surgery
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)