โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ภูวดล วีรพันธุ์

ชื่อ
ภูวดล วีรพันธุ์
สาขาเฉพาะทาง :
กระดูกและข้อ, เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ, เยอรมัน
การศึกษา :
พ.บ., วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎ
วุฒิบัตร :
ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การศึกษาหลังปริญญา :
Orthopedic Oncology Universitätsklinikum Münster, Münster, Germany
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Orthopedic Oncology
Palliative care for cancer patient
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 12:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)