โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สิรินทร์ ชัชกุล

ชื่อ
สิรินทร์ ชัชกุล
สาขาเฉพาะทาง :
ออร์โธปิดิกส์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหิดล) พระมงกุฎเกล้า 2524
วุฒิบัตร :
ออร์โธปิดิกส์
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Sport Medicine (Arthroscopy)
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
เสาร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)