โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. เกียรติ ภาสภิญโญ

ชื่อ
เกียรติ ภาสภิญโญ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคข้อ และรูมาติสซั่ม
ภาษา :
ไทย, ENGLISH
การศึกษา :
ประถม + มัธยมศึกษา อัสสัมชัญกรุงเทพ
วุฒิบัตร :
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
แพทยศาสตร์บัณฑิต ปี 2540
อายุรศาสตร์ทั่วไป ปี 2546
อายุรศาสตร์โรคข้อ ปี 2551
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
SLE, Gout, RHEUMATOID ARTHRITIS
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม) อังคารที่ 2, 4 ของเดือน
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์ 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)