โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สุชาติ ตรีทิพย์ธิคุณ

ชื่อ
สุชาติ ตรีทิพย์ธิคุณ
สาขาเฉพาะทาง :
จิตเวชศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร :
ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์
การศึกษาหลังปริญญา :
Cert., Drug Abuse Treatment at the Johns Hopkins University
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ยาเสพติด, จิตบำบัดรายบุคคล, ครอบครัวบำบัด
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อังคาร 17:30 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พฤหัสบดี 14:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อาทิตย์ 09:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)