โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. รุ่งเลิศ อิงคนันท์

ชื่อ
รุ่งเลิศ อิงคนันท์
สาขาเฉพาะทาง :
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
สูติศาตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา :
วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัยทอง, ต่อมไร้ท่อทางนรีเวช
ประจำเดือนผิดปกติ
เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่
ฝากครรภ์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)