โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สมชาย ศิริเจริญไทย

ชื่อ
สมชาย ศิริเจริญไทย
สาขาเฉพาะทาง :
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
ผู้เชี่ยวชาญสาขา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
อัลตร้าซาวด์สูติ-นรีเวช
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
ศุกร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)