โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ณัฐฐิณี ศรีสันติโรจน์

ชื่อ
ณัฐฐิณี ศรีสันติโรจน์
สาขาเฉพาะทาง :
สูติ-นรีเวช
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ., แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญ สูตินรีเวช รพ.ราชวิถี, วุฒิบัตรต่อยอดแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เวชศาสตร์มารดา-ทารกในครรภ์)
การศึกษาหลังปริญญา :
Maternal family medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
อาทิตย์ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)