โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. รัชนีย์ ศัตรูลี้

ชื่อ
รัชนีย์ ศัตรูลี้
สาขาเฉพาะทาง :
สูตินรีเวช
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล , คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร :
สูติ -นรีเวช
การศึกษาหลังปริญญา :
สูติ-นรีเวช
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
ศุกร์ 08:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
เสาร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)