โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. อัครินทร์ หิรัญสุทธิกุล

ชื่อ
อัครินทร์ หิรัญสุทธิกุล
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทวิทยา (Neurology)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตร :
วว.สาขาประสาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคประสาทวิทยาทั่วไป
ภาวะสมองเสื่อม
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
ศุกร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อาทิตย์ 12:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)