โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. วันธวัช อัมพรายน์

ชื่อ
วันธวัช อัมพรายน์
สาขาเฉพาะทาง :
สาขาออร์โธปิดิกส์, เวชศาสตร์การกีฬาผ่าตัดส่องกล้อง
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา :
เวชศาสตร์การกีฬาและส่องกล้อง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
- Arthroscopic surgery : ผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่และข้อเข่า
- Shoulder trauma surgery: ผ่าตัดอุบัติเหตุบริเวณข้อไหล่
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
พุธ 12:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
อาทิตย์ 08:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)