โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ธิตินันท์ ตัณสถิตย์

ชื่อ
ธิตินันท์ ตัณสถิตย์
สาขาเฉพาะทาง :
สูติ-นรีเวช (เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร :
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การตรวจอัลตราซาวด์ทารกในครรภ์
การวินิจฉัยและการรักษาทารกในครรภ์
การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคประจำตัว

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
อังคาร 08:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
ศุกร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)