ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. กนกวรรณ ยุตติธรรม

ชื่อ
กนกวรรณ ยุตติธรรม
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุแพทย์ (ต้อหิน)
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2544)
วุฒิบัตร :
จักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุแพย์แห่งประเทศไทย (2550)
จักษุต่อยอดเฉพาะทางต้อหิน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (2551)
การศึกษาหลังปริญญา :
Glaucoma Fellowship, University of California
San Francisco (UCSF) ปี 2008-2009
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การผ่าตัดต้อกระจกและต้อหิน
การใช้เลเซอร์รักษาโรคตา
โรคตาในยุคดิจิตอล
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พุธ 13:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
ศุกร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)

ทพญ. กรณ์ทิพย์ อักษรานุเคราะห์

ชื่อ
กรณ์ทิพย์ อักษรานุเคราะห์
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมจัดฟัน
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ปริญญาตรี คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จาก Case Western University, สหรัฐอเมริกา
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
Post Doctoral Program จาก University of Tennessee, สหรัฐอเมริกา ทางด้าน Craniofacial Growth and Development
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ทันตกรรมจัดฟัน
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 16:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
พฤหัสบดี 16:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
ศุกร์ 16:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)

นพ. กษิติ เที่ยงธรรม

ชื่อ
กษิติ เที่ยงธรรม
สาขาเฉพาะทาง :
มะเร็งนารีเวชและสูตินรีเวชทั่วไป
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต จากโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
สูติ-นรีเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี
การศึกษาหลังปริญญา :
อนุสาขามะเร็งนรีเวช จากโรงพยาบาลรามาธิบดี
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
มะเร็งนารีเวช, การผ่าตัดผ่านกล้อง
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
พุธ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
เสาร์ 14:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
อาทิตย์ 14:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)

อาจารย์ กัญญ์ณณัฐ ศรัณยูพงศ์

ชื่อ
กัญญ์ณณัฐ ศรัณยูพงศ์
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์แผนไทยประยุกต์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 7 (แผนกนวดแผนไทยประยุกต์)
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 7 (แผนกนวดแผนไทยประยุกต์)

อาจารย์ กัมพล กัมพลพฤติ

ชื่อ
กัมพล กัมพลพฤติ
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์แผนไทยประยุกต์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
อายุรเวทวิทยาลัย สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ รพ.ศิริราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาสื่อมวลชน
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09:00 - 14:00 อาคาร 1 ชั้น 7 (แผนกนวดแผนไทยประยุกต์)
พุธ 08:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 7 (แผนกนวดแผนไทยประยุกต์)
พฤหัสบดี 09:00 - 14:00 อาคาร 1 ชั้น 7 (แผนกนวดแผนไทยประยุกต์)
ศุกร์ 09:00 - 14:00 อาคาร 1 ชั้น 7 (แผนกนวดแผนไทยประยุกต์)