โรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน

นพ.พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์
อายุรแพทย์ระบบประสาท