โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

การเตรียมความพร้อมก่อนออกกำลังกาย

ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอด และการออกกำลังกาย