โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

โรคต้อหิน

พญ.กนกวรรณ ยุตติธรรม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหิน