โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย ตอนที่ 3

พญ.ยอดพร หิรัญรัศ
กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการด้านต่อมไร้ท่อและเบาหวาน