ห้องพักผู้ป่วยใน

บริการห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาล

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโรงพยาบาล

ห้องพักผู้ป่วยใน

อัตราค่าห้อง-ค่าบริการพยาบาล-ต่อวัน

ประเภทห้อง ค่าห้อง/วัน (บาท) ค่าบริการพยาบาล
และค่าบริการทางการแพทย์/วัน (บาท)
ราคารวม/วัน (บาท)
1. ห้องแพลทตินั่ม อาคาร C
Platinum Room
9,500 2,000 11,500
2. ห้องวีไอพี อาคาร C
VIP Room
6,000 1,800 7,800
3. ห้องเดี่ยวพิเศษ อาคาร C
Deluxe Room
2,100 1,700 3,800
4. ห้องวีไอพี อาคาร B
VIP Room
5,000 1,800 6,800
5. ห้องเดี่ยวพิเศษ อาคาร B
Deluxe Room
2,000 1,700 3,700
6. ห้องเดี่ยวธรรมดา อาคาร A Ward 1/4
Standard Single Room A
1,800 1,700 3,500
7. ห้องเดี่ยวธรรมดา อาคาร A
Standard Single Room A
1,500 1,700 3,200
8. ห้อง 2 เตียงแอร์ อาคาร A
2 Bed Room with Air Condition A
800 1,650 2,450
9. ห้อง 4 เตียงแอร์ อาคาร A
4 Bed Room with Air Condition A
500 1,620 2,120

หมายเหตุ : Up Date 22 May 2017

1. ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าโทรศัพท์ ไม่รวมอยู่ในค่าห้อง

2. ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า