การพัฒนาสมรรถภาพหัวใจด้วยเทคโนโลยีVO2MAX

พญ.บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล
อายุรแพทย์โรคหัวใจ