เกี่ยวกับเรา

รู้จักโรงพยาบาล

โรงพยาบาลรามคำแหง เป็นโรงพยาบาลภูมิภาคชั้นนำในระดับนานาชาติ

ประวัติโรงพยาบาลรามคำแหง

"โรงพยาบาลรามคำแหงเป็นโรงพยาบาลอันดับต้นที่ได้รับความไว้วางใจด้วยคุณภาพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตลอดทั้งมีคลินิกพิเศษเฉพาะทางที่ได้รับการสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับให้บริการที่เปี่ยมด้วยสำนึกแห่งความรับผิดชอบ สามารถตอบสนองความต้องการด้านการรักษาพยาบาล ของผู้เข้ารับบริการได้อย่างไร้ขีดจำกัด"

         

โรงพยาบาลรามคำแหงได้เปิดดำเนินการในรูปแบบโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2531 ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง ใกล้สนามกีฬาหัวหมาก มีเนื้อที่มากกว่า 36 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารผู้ป่วย 3 อาคาร ที่จอดรถกว่า 700 คัน เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไปทุกสาขา โดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกสาขา พร้อมเครื่องมือวินิจฉัยรักษาโรคที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในด้วยจำนวนเตียงสำหรับรับรองผู้ป่วย 486 เตียง พร้อมด้วยบริการรถพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง เป็นธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ความโดดเด่นของทีมแพทย์โรงพยาบาลรามคำแหง คือ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการรักษาพยาบาลครบทุกสาขาพิเศษ โรงพยาบาลรามคำแหงได้เข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2534

 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2536 โรงพยาบาลเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในนาม "บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)". ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโรงพยาบาลภายใต้การบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 14 แห่ง และมีโรงพยาบาลภายใต้การบริหารของบริษัทร่วมและโรงพยาบาลพันธมิตรอีก 17 แห่ง รวมเป็น 31 แห่ง ซึ่งมีเตียงรองรับผู้ป่วยมากกว่า 6,900 เตียง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

โรงพยาบาลรามคําแหง เป็นโรงพยาบาลอันดับต้นที่ได้รับความไว้วางใจในคุณภาพการรักษาพยาบาลจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และการดูแลรักษาที่อบอุ่น

 

กลุ่มบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะขยายการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนให้กว้างขวางออกไป ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ด้วยคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อเป็นผู้นําของโรงพยาบาลเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดและรองรับการความต้องการของผู้เข้าใช้บริการทั่วประเทศ

 

ค่านิยม

 

  • การขยายธุรกิจโรงพยาบาล : ขยายและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มโรงพยาบาลเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการทั่วประเทศ
  • คุณภาพการรักษาพยาบาล : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ใช้บริการ
  • การให้บริการในราคายุติธรรม : พัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการพึงพอใจในราคายุติธรรม
  • คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน : ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร พร้อมสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานของบุคลากรและความปลอดภัยในการทำงาน
  • การใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม : การใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมและการมีส่วนร่วมภายในโรงพยาบาล ชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม


โรงพยาบาลรามคำแหงได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล AACI

“American Accreditation Commission International” จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ

 

 

AACI : American Accreditation Commission International คือระบบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นมาตรฐานที่เข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพของสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น ในเรื่องความปลอดภัย การรักษาที่ถูกต้องและชัดเจน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การรักษา การจ่ายยา และการดูแลหลังการรักษา (การติดตามผล) มีขั้นตอนที่ถูกต้อง ห้องผ่าตัดและเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน รวมไปถึงคุณภาพของบุคลากร แพทย์ พยาบาล พนักงาน ที่ต้องผ่านการอบรมและมีใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถในการทำงาน

 

 

ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลรามคำแหง สามารถมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการดูแลรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขาพิเศษ พยาบาล และบุคลากรที่ได้รับการอบรมฝึกฝนมาเป็นอย่างดี มีความรู้ความชำนาญในการบริการด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหงยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น รองรับการให้บริการอย่างครบครัน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหง รับรางวัลเกียรติยศในงาน “AIA Hospital Awards 2022”

 

 

 

 

 

บริษัท เอไอเอ จํากัด จัดพิธีมอบรางวัล “AIA Hospital Awards 2022” โรงพยาบาลคู่สัญญายอดเยี่ยมประจำปี 2565 ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างเอไอเอและโรงพยาบาลคู่สัญญาในการบริการด้านสินไหมประกันสุขภาพ โอกาสนี้โรงพยาบาลรามคำแหง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “Best Claim Support” โรงพยาบาลที่ตัวแทนได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือในการเรียกร้องสินไหมประกันสุขภาพยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 โดยมี ทพ.เจิมพล ภูมิตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามคำแหง เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติ จากคุณรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ และนพ.ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ เอไอเอ ประเทศไทย โรงพยาบาลรามคำแหงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการสินไหมประกันสุขภาพให้สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา ให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหง รับรางวัลเกียรติยศในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021

 


 

 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021” ครั้งที่ 6 ณ Gaysorn Urban Resort เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องในความมีมาตรฐานและความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้านให้กับโรงพยาบาลที่ให้บริการที่เป็นเลิศ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าคนสำคัญร่วมกัน ในโอกาสนี้โรงพยาบาลรามคำแหง ได้รับรางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ “Caring Award” กลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ รางวัลนี้มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มอบการดูแลในการใช้บริการและลดระยะเวลารอรับบริการของลูกค้าในการรอออกจากโรงพยาบาลในวันกลับบ้าน โดย ทพ.เจิมพล ภูมิตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามคำแหง เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล จาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติและความภูมิใจ รวมถึงเป็นกำลังใจในการทำงานด้านบริการของบุคลากรทุกคน โรงพยาบาลรามคำแหงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ดี มีมาตรฐานและเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 

 

 

ผู้บริหารโรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลสินแพทย์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และ โรงพยาบาลลานนา ร่วมมอบเงินสมทบทุนเข้า
"กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า" จำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 

โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานฯ นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นตัวแทนผู้รับมอบเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562

ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง ในฐานะคณะกรรมการ กตตร.สน.หัวหมาก ร่วมกับ พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัฒฒ์ ผกก.สน.หัวหมาก, พ.ต.ท.สุทัศน์ ชัยมงคล รอง ผกก.ป.สน.หัวหมาก และ คุณพรศักดิ์ พิทักษ์พูลสิน ประธาน กต.ตร.สน.หัวหมาก ร่วมเยี่ยมชุมชนคลองกะจะ ซ.หัวหมาก 21 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. เพื่อดำเนินการตามนโยบายยุทธการเอ็มเพาะเวอร์เม้น (Empowerment) ชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องปราบ ปัญหาอาชญากรรม และพูดคุยกับชาวบ้านพร้อมแจกข้าวสาร ยารักษาโรคและสิ่งของต่างๆ ช่วยเหลือในเบื้องต้นเมื่อวันพฤหัสที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น. พระราชวิสุทธิมุนี (พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมพระศพบำเพ็ญพระกุศล สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ บริเวณตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี้ต่างพร้อมใจกันกราบสักการะพระศพ พร้อมอธิษฐานจิตถวายอภิสัมมานสักการะ แด่สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


ศูนย์ผลิตสื่อเพื่อชาวไทยมุสลิม เข้าเยี่ยมพบทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง โดยคุณวรยศ ทิพยจารุโภคา บรรณาธิการสร้างสรรค์ และ คุณฟารีดา ลามอ การตลาดและพัฒนาธุรกิจ เพื่อรายงานผลที่โรงพยาบาลรามคำแหงได้สนับสนุนการจัดทำปฏิทินอิสลาม ประจำปีฮิจญเราะห์ศักราช 1436-1437 (พ.ศ.2558) เพื่อแจกจ่ายในงานเมาลิดกลางฯ และหน่วยงานต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมครัวฮาลาล และห้องละหมาดของโรงพยาบาลรามคำแหง
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โรงพยาบาลรามคำแหง
เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า ๕ ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค
เกินกว่า ๑,๐๐๐ หน่วย สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณ สภากาชาดไทย จึงให้ประกาศเกียรติคุณไว้เป็นเกียรติยศสืบไป ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

โรงพยาบาลรามคำแหง โดยทีมหัวหน้าพยาบาลเป็นตัวแทนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ อาจารย์แพทย์ นำปัจจัยและสิ่งของบริจาคมอบถวายท่านเจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อให้วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี นำไปดูแลเด็กและผู้ป่วยโรคเอดส์ 

โรงพยาบาลรามคำแหง โดยห้องรู้ธรรมนำเงินและของใช้บริจาคไปมอบให้สถานสงเคราะห์คนชรา จ.นครปฐม และมูลนิธิบ้านครูน้อย

โรงพยาบาลรามคำแหงตระหนักและห่วงใยในสุขภาพ อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง

ขอเชิญตรวจร่างกายประจำปี โครงการ “ตรวจร่างกาย ได้ผลบุญ ” ปีที่ 12 เพื่อจัดหารายได้สบทบทุนมูลนิธิ โรงพยาบาลปัตตานี เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยยากไร้ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และการจัดหาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไป

รับการตรวจ 10 รายการ ราคา 999 บาท (ค่าตรวจ 750 บาท มีส่วนร่วมทำบุญ 249 บาท) ได้แก่ 
1. ตรวจร่างกายทั่วไป
2. ตรวจลักษณะทั่วไปของเลือด
3. หมู่เลือด
4. เบาหวาน
5. การทำงานของไต
6. ไขมันในเลือด 
7.ไตรกลีเซอร์ไรด์ 
8. เกาต์
9. ปัสสาวะ 
10.การทำงานของตับ

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 – 31 ม.ค. 2559 นี้ โดยชำระค่าบริการผ่าน ธนาคารธนชาต, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กสิกรไทย, ธ.ออมสิน, ธ.กรุงเทพ, และ ธ.กรุงศรีอยุธยา ภายหลังชำระเงิน สามารถนำเอกสารมาแสดงกับเจ้าหน้าที่พยาบาลได้ที่คลินิกตรวจสุขภาพ อาคาร C ชั้น 1 ค่ะ


  1. การอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกับชุมชนต่างๆ เช่น ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นต้น
  2. การสัมมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพกับประชาชนในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร C

โรงพยาบาลจัดให้มีการดูแล จัดเก็บ และขนย้ายขยะที่เกิดขึ้นในหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด เป็นการใส่ใจและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาล

โรงพยาบาลรามคำแหง เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน โดยให้ความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เปลี่ยนมาใช้หลอด LED ฟลูออเรสเซนต์เพื่อทดแทนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์รุ่นเดิมที่บริเวณลานจอดรถทั้งหมดของโรงพยาบาล

หลักการและเหตุผล:

สภาพปัจจุบันนี้คนเรานั้นเริ่มห่างชุมชนยังมีอีกหลายๆชุมชนที่อยู่ห่างไกลต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในด้านทุนทรัพย์ ด้านสิ่งของเครื่องใช้ ด้านการให้ความรู้ด้านสุขภาพ หรือต้องการการเหลียวแลจากคนเมืองอย่างเราๆท่านๆการคืนกำไรสู่สังคมเป็นสิ่งที่องค์กรโรงพยาบาลรามคำแหงตระหนักเห็นความสำคัญมาโดยตลอด และได้จัดให้มีพนักงานของโรงพยาบาลเข้าร่วมทำกิจกรรมด้วย เพื่อส่งเสริมให้พนักงานที่มีจิตใจเป็นผู้ให้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่องค์กรต้องการ และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

โครงการนี้จะช่วยให้พนักงานขององค์กรได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ทั้งเป็นการจุดประกายให้มีความมุ่งมั่นต่อการทำงานร่วมกันที่ดีในอนาคต และจะได้สร้างวัฒนธรรมที่ดีงามระหว่างพนักงานต่างแผนก อันจะทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกที่ดีและภาคภูมิใจต่อองค์กรโรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกัน และยังส่งผลให้พนักงานพร้อมช่วยเหลือสังคมได้อย่างมหาศาล สร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยตลอดไป

ระยะเวลาดำเนินงาน:

ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 โรงเรียนลิรัญดอน ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กรกฎาคม 2553 โรงเรียนบ้านโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ธันวาคม 2553 โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ ต.โพธิ์แตง อ.บางไทร จ.อยุธยา
ครั้งที่ 4 วันที่ 14 - 17 มีนาคม 2557 สถานสงเคราะห์ 6 แห่ง จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 5 วันที่ 23 กันยายน 2557 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี

มูลค่าโครงการ:

ค่าใช้จ่ายรวม 2 ล้านบาท

กิจกรรมโครงการ:

- จัดทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมมอบยาและเวชภัณฑ์
- มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน, ดินสอสี, กระเป๋าใส่หนังสือ, หนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและการเขียน
- ทาสีและปรับปรุงห้องพยาบาล, ห้องสมุด ของโรงเรียน
- ร่วมบริจาคสมทบทุนในการสร้าง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ, ห้องพยาบาล และห้องน้ำ ของโรงเรียน
- สร้างสระว่ายน้ำให้กับเด็กที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
- มอบเงินซ่อมแซมถนนเพื่อผู้พิการ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ระยะทางประมาณ 1.1 กม.

 หลักการและเหตุผล : 

     ตระหนักถึงคุณค่าในการอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญของชาติ “พระราชวังพญาไท” ให้คงอยู่ยืนยาว เป็นมรดกของชาติสำหรับอนุชนรุ่นหลัง และเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ.2550

 ระยะเวลาดำเนินงาน : 

     วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2550 ระหว่างเวลา 17.00-20.00 น.

 มูลค่าโครงการ : 

     ค่าใช้จ่ายรวม 2 ล้านบาท

 กิจกรรมโครงการ : 

     จัดคอนเสิร์ต “ ชมวังฟังวิวาลดี ” at Phya Thai Palace เพื่อให้การสนับสนุนและเจตนารมณ์ของชมรมคนรักวังในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในการหาทุนสำหรับพัฒนาบูรณะพระราชวังพญาไทให้คงสภาพสง่างามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

 

 

 หลักการและเหตุผล

     ตระหนักถึงคุณค่าในการอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญของชาติ “พระราชวังพญาไท” ให้คงอยู่ยืนยาว เป็นมรดกของชาติสำหรับอนุชนรุ่นหลัง และเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ.2550

 ระยะเวลาดำเนินงาน

     วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2550 ระหว่างเวลา 17.00-20.00 น.

 มูลค่าโครงการ

     ค่าใช้จ่ายรวม 2 ล้านบาท

 กิจกรรมโครงการ

     จัดคอนเสิร์ต “ ชมวังฟังวิวาลดี ” at Phya Thai Palace เพื่อให้การสนับสนุนและเจตนารมณ์ของชมรมคนรักวังในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในการหาทุนสำหรับพัฒนาบูรณะพระราชวังพญาไทให้คงสภาพสง่างามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

พันธมิตรด้านสุขภาพ

กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KSK)

 

คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

 

เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)

ชับบ์สามัคคี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

ซัมซุงประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

ซมโปะประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (THAILIFE)

 

ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

 

ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ จำกัด

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (Phillip Life)

 

ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

เมดชัวร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (MED – SURE Service Limited)

 

มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) สาขาประเทศไทย (MSIG)

 

เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เอไอเอ จำกัด (AIA)

 

เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Bupa)

 

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (FWD)

 

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (Allianz AYUDHYA)

 

เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (AIG)

 

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (MSIG)

 

อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (SOS)

 

แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

อินเตอร์ พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้นซ์ จำกัด (IPAC)

 

อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

เอพริล แอสซิสแตนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (APRIL Assistaand)

 

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

A

Allianz General Laos (AGL)

E

Euro – Center (Thailand) Co.,Ltd. (สาขาประเทศไทย)

P

PACIFIC CROSS INSURANCE COMPANY LIMITED (MED – SURE Service Limited)