ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทพญ. กนกขวัญ พิพิธสมบัติ

ชื่อ
กนกขวัญ พิพิธสมบัติ
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมประดิษฐ์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
การศึกษาหลังปริญญา :
วุฒิบัตรทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ใส่ฟัน, ครอบฟัน, สะพานฟัน
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 09:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
อาทิตย์ 09:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)

พญ. กนกวรรณ ยุตติธรรม

ชื่อ
กนกวรรณ ยุตติธรรม
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุแพทย์ (ต้อหิน)
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2544)
วุฒิบัตร :
จักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุแพย์แห่งประเทศไทย (2550)
จักษุต่อยอดเฉพาะทางต้อหิน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (2551)
การศึกษาหลังปริญญา :
Glaucoma Fellowship, University of California
San Francisco (UCSF) ปี 2008-2009
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การผ่าตัดต้อกระจกและต้อหิน
การใช้เลเซอร์รักษาโรคตา
โรคตาในยุคดิจิตอล
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พุธ 13:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
ศุกร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)

ทพญ. กรณ์ทิพย์ อักษรานุเคราะห์

ชื่อ
กรณ์ทิพย์ อักษรานุเคราะห์
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมจัดฟัน
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ปริญญาตรี คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จาก Case Western University, สหรัฐอเมริกา
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
Post Doctoral Program จาก University of Tennessee, สหรัฐอเมริกา ทางด้าน Craniofacial Growth and Development
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ทันตกรรมจัดฟัน
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 16:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
พฤหัสบดี 16:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
ศุกร์ 16:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)

ทพ. กำพล พลประทีป

ชื่อ
กำพล พลประทีป
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมประดิษฐ์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
ปริญญาโท ทันตกรรมประดิษฐ์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)

นพ. กิตติ คมสัน

ชื่อ
กิตติ คมสัน
สาขาเฉพาะทาง :
หู คอ จมูก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตร :
โสต ศอ นาสิก, เวชศาสตร์ครอบครัว
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
พุธ 18:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
เสาร์ 14:30 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
อาทิตย์ 14:30 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)