โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

รับประทานอย่างไร? ถึงจะป้องกันไม่ให้ลูกฟันผุได้ง่าย

ทพญ.พรพรรณ อัศวาณิชย์ ผู้ชำนาญการด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก

โควิด-19 กับหญิงตั้งครรภ์

พญ.ธิตินันท์ ตัณสถิตย์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

คุณศศิภา กรินทรากุล นักกำหนดอาหารวิชาชีพ

โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซึก

ผศ.นพ.ปรัชญา ศรีวานิชภูมิ แพทย์ผู้ชำนาญการโรคสมองและระบบประสาท

รู้เท่าทันโรค COVID-19

พญ.สโรบล เจาฑะเกษตริน แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ