Ep.3 โรคไตวายเรื้อรัง... ปลูกถ่ายไต ทางเลือกการรักษาโรคไตวายเรื้อรัง

นพ.ถนอมศักดิ์ อัศวดิลกชัย
ผู้ชำนาญการด้านโรคไต