นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามคำแหง

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

1. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม (เอกสารแนบ 1) ดาวน์โหลด
2. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 2) ดาวน์โหลด
3. ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3) ดาวน์โหลด
4. เอกสารประกอบการประชุม วาระที่6 (เอกสารแนบ 4) ดาวน์โหลด
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
7. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2563 (แบบเป็นรูปเล่ม) ดาวน์โหลด
8. ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดาวน์โหลด
9. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

1. เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
3. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ CD-ROM ดาวน์โหลด
4. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม (เอกสารแนบ 1) ดาวน์โหลด
5. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 2) ดาวน์โหลด
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3) ดาวน์โหลด
7. เอกสารประกอบการประชุม วาระที่6 (เอกสารแนบ 4) ดาวน์โหลด
8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
10. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2562 (แบบเป็นรูปเล่ม) ดาวน์โหลด
11. ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดาวน์โหลด
12. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
13. ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
14. ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
15. ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

1. เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
3. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบ CD-ROM ดาวน์โหลด
4. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม (เอกสารแนบ 1) ดาวน์โหลด
5. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 2) ดาวน์โหลด
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3) ดาวน์โหลด
7. เอกสารประกอบการประชุม วาระที่7 (เอกสารแนบ 4) ดาวน์โหลด
8. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่เพิ่มเติม วาระที่ 8 (เอกสารแนบ 5) ดาวน์โหลด
9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
11. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2561 (แบบเป็นรูปเล่ม) ดาวน์โหลด
12. ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
13. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
14. ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
15. ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด