โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามคำแหง

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

1. เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
3. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบ CD-ROM ดาวน์โหลด
4. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม (เอกสารแนบ 1) ดาวน์โหลด
5. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 2) ดาวน์โหลด
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3) ดาวน์โหลด
7. เอกสารประกอบการประชุม วาระที่7 (เอกสารแนบ 4) ดาวน์โหลด
8. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่เพิ่มเติม วาระที่ 8 (เอกสารแนบ 5) ดาวน์โหลด
9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
11. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2561 (แบบเป็นรูปเล่ม) ดาวน์โหลด
12. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
13. ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
14. ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
15. ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด