s #โรงพยาบาลรามคำแหง #ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย #ห่วงใยผู้สูงอายุ

#โรงพยาบาลรามคำแหง #ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย #ห่วงใยผู้สูงอายุ

February 23 / 2024

โรงพยาบาลรามคำแหง จัดโครงการ #โรงพยาบาลรามคำแหง #ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย 

#ห่วงใยผู้สูงอายุ ในวันที่ ๑๒-๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ บริเวณหน้าลิฟท์อาคารบี ชั้น ๑


.
กิจกรรมภายในงาน :
- สรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย
- บริการตรวจสุขภาพ อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต, ตรวจวัดความดันตาหาภาวะต้อหิน
- บริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยพยาบาล, นักกำหนดอาหาร
- เปิดรับสมัครสมาชิกชมรมเบาหวาน
- นำพวงมาลัยดอกมะลิมอบแด่ผู้สูงอายุที่นอนพักรักษาที่ห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาล

.
#อบอุ่น #เชี่ยวชาญ #โรงพยาบาลรามคำแหง #สงกรานต์