โรงพยาบาลรามคำแหงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพตามแนวคิดคุณภาพและความปลอดภัย"

June 18 / 2024

 

โรงพยาบาลรามคำแหงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพตามแนวคิดคุณภาพและความปลอดภัย"

 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2567 ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 โรงพยาบาลรามคำแหงจัดอบรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพตามแนวคิดคุณภาพและความปลอดภัย นำแนวปฏิบัติต้านการพยาบาลตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย (QSEN : Quality Satety Education Nurse) มาพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัยด้านการพยาบาลในโรงพยาบาลรามคำแหง

 

รวมทั้งเป็นการเตรียมพยาบาลในอนาคตที่จะมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่จำเป็นในการปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของระบบการดูแลสุขภาพ การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกัน การปฏิบัติดามมาตรฐาน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภัย และสารสนเทศที่ทันสมัย ความสำคัญสูงสุดคือการให้การพยาบาลต่อผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและมุ่งมั่นพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการมารับบริการ