s รามคำแหงได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

รามคำแหงได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

February 23 / 2024

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

 

โรงพยาบาลรามคำแหง เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ

เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า ๕ ปี
รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค เกินกว่า ๑,๐๐๐ หน่วย สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณ สภากาชาดไทย

จึงให้ประกาศเกียรติคุณไว้เป็นเกียรติยศสืบไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘