แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลรามคำแหง

 

 

แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด โรงพยาบาลรามคำแหง

                                             

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด คืออะไร?

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด (Cardiac Rehabilitation) เป็นกระบวนการที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ที่ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวคลายความวิตกกังวล มีความมั่นใจว่าจะสามารถใช้ชีวิตประจำวัน และออกกำลังกายได้อย่างปกติ และส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้คุณได้กลับไปทำฝันที่หัวใจต้องการ

 


 

ทำไมต้องฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด ที่โรงพยาบาลรามคำแหง?

แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด โรงพยาบาลรามคำแหงเป็นแผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดที่มีความเป็นเลิศ มุ่งเน้นเฉพาะทางเรื่องการฟื้นฟูและดูแลสมรรถภาพหัวใจและปอด และป้องกันไม่ให้กลับมาเกิดโรคนี้อีก แผนกแห่งนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเรื่องการฟื้นฟู ดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย รวมถึงให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและปอด แผนกแห่งนี้ยังเพรียบพร้อมด้วยอุปกรณ์การออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกายและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ช่วยเฝ้าระวังความผิดปกติระวังการออกกำลังกายและการทดสอบสมรรถภาพทางกายระดับมาตรฐานสากลที่ทันสมัยและครบวงจร อาทิเช่น

 • Telemetry cardiac rehab management system
  • อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบและติดตามการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคอื่นๆ อุปกรณ์สามารถเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลของการออกกำลังกาย เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามความก้าวหน้าของอาการและประกอบการรักษาของผู้ป่วย

 

 

 • ECG telemetry transmitter
  • อุปกรณ์สำหรับเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และติดตามภาวะผิดปกติของหัวใจ โดยการดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจในขณะที่มีการออกกำลังกาย เพื่อเฝ้าระวังและติดตามภาวะผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะออกกำลังกาย

 

 

 • Leg ergometer + BP + spO2
  • จักรยานออกกำลังกายที่เชื่อมต่อกับระบบ cardiac rehab management system ใช้สำหรับการออกกำลังกายของผู้ป่วย โดยที่จักรยานจะถูกควบคุมความหนักและปริมาณงานที่ให้ผู้ป่วยในขณะที่ผู้ป่วยกำลังออกกำลังกาย เครื่องจะวัดและเก็บข้อมูลของความดันโลหิตและเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนในเลือดว่ามีความสมดุลกับการออกกำลังกายหรือไม่ จักรยานออกกำลังกายเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาให้ผู้ป่วย ตลอดจนฟื้นฟูและส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีสมรรถภาพหัวใจที่แข็งแรงขึ้นด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

 

 

 • Arm ergometer + BP + spO2
  • จักรยานแขนออกกำลังกายที่เชื่อมต่อกับระบบ cardiac rehab management system ใช้สำหรับการออกกำลังกายของผู้ป่วย โดยที่จักรยานแขนจะถูกควบคุมความหนักและปริมาณงานที่ให้ผู้ป่วยในขณะที่ผู้ป่วยกำลังออกกำลังกาย เครื่องจะวัดและเก็บข้อมูลของความดันโลหิตและเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนในเลือดว่ามีความสมดุลกับการออกกำลังกายหรือไม่ จักรยานแขนเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน หัวไหล่ หน้าอก หลัง และลำตัวให้แข็งแรง รวมถึงความอดทนของกล้ามเนื้อ ตลอดจนฟื้นฟูและส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีสมรรถภาพหัวใจที่แข็งแรงขึ้นด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

 

 

 • Treadmill
  • ลู่เดินและวิ่ง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ออกกำลังกายเพื่อทำให้ผู้ป่วยมีความอดทนต่อระบบการทำงานต่างๆ ในร่างกายดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการไหลเวียนโลหิต หรือการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ตลอดจนทำให้การทรงตัวและการเคลื่อนไหวดีขึ้น และยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพหัวใจให้มีความแข็งแรงขึ้นด้วย

 

 

 • Hoist fitness multi station gym
  • อุปกรณ์เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยสามารถใช้อุปกรณ์นี้บริหารกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ได้หลายส่วน โดยสามารถกำหนดท่าออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ
 • Rowing machine
  • อุปกรณ์ออกกำลังกายที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยต้องใช้แขนและขาในการออกกำลังกายควบคู่กันไป การเคลื่อนไหวของร่างกายจะมีทั้งการดึงของแขนและการใช้ขาเพื่อถีบตัวออก ทำให้ผู้ป่วยได้บริหารกล้ามเนื้อทั้งส่วนบนและส่วนล่างของร่างกายไปพร้อมๆ กัน

 

 

 • Nustep T4R recumbent
  • อุปกรณ์ออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกต่ำ เหมาะกับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน และผู้ที่มีการทรงตัวไม่ดี ผู้ที่ออกกำลังกายจะต้องใช้ทั้งแขนและขาเคลื่อนไหวในการออกกำลังกายไปพร้อมๆ กัน อุปกรณ์นี้ช่วยในการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขา รวมถึงฟื้นฟูและส่งเสริมให้สมรรถภาพหัวใจแข็งแรงมากขึ้นอีกด้วย

 

 

 • Impetus air bike
  • เป็นอุปกรณ์จักรยานออกกำลังกายแบบที่มีแรงกระแทกต่ำ เหมาะกับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน และผู้ที่มีการทรงตัวที่ไม่ดี ผู้ที่ออกกำลังกายจะต้องใช้ทั้งแขนและขาเคลื่อนไหวในการออกกำลังกายไปพร้อมๆ กัน อุปกรณ์นี้ช่วยในการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขา รวมถึงฟื้นฟูและส่งเสริมให้สมรรถภาพหัวใจแข็งแรงมากขึ้นอีกด้วย

 

 

แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด ช่วยให้หัวใจแข็งแรงได้อย่างไร?

 

แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด จะทำการออกแบบและวางแผนการออกกำลังกายให้ผู้ป่วยเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะ ซึ่งการออกกำลังกายนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของขบวนการการฟื้นฟู ช่วยให้ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคต่างๆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น จิตใจผ่อนคลาย ใช้ชีวิตประจำวันและการออกกำลังกายควบคุมอาการของโรคได้ ไม่มีอาการผิดปกติ ลดโอกาสการเกิดโรคซ้ำในอนาคต

 

นอกจากนี้ แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด ยังมีบริการ ทดสอบสมรรถทางกาย ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่นักกีฬาต่างๆ ที่ต้องการวางแผนการฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันและผู้ที่สนใจดูแลรักษาสุขภาพทุกเพศทุกวัยสามารถออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

 

 

ใครบ้างที่ควรเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด?

 • ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด หรือเคยทำการสวนหัวใจ เช่น การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและการดามขดลวด
 • ผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดหัวใจ เช่น การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Bypass)
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • ผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า
 • ผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุกหัวใจ
 • ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสมรถถภาพหัวใจและปอด
 • นักกีฬาที่ต้องการวางแผนการฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขัน
 • ผู้ที่สนใจดูแลรักษาสุขภาพโดยการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

 

 

แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด มุ่งเน้นการฟื้นฟู ดูแลหัวใจและปอดเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเกิดโรคซ้ำอีกในอนาคต ช่วยให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น กลับคืนสู่สภาวะปกติ และทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิม