ห้อง 2 เตียงแอร์ อาคาร 1
ห้อง 2 เตียงแอร์ อาคาร 1
May 19 / 2022