ห้อง 4 เตียงแอร์ อาคาร 1
ห้อง 4 เตียงแอร์ อาคาร 1
July 20 / 2023