ห้องเดี่ยวธรรมดา อาคาร 1
ห้องเดี่ยวธรรมดา อาคาร 1
July 20 / 2023