ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

อาจารย์ รพีกรณ์ เปี่ยมพืช

ชื่อ
รพีกรณ์ เปี่ยมพืช
สาขาเฉพาะทาง :
จิตวิทยาคลินิก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วทม.จิตวิทยาคลินิกและชุมชน
วทบ.จิตวิทยาคลินิกและชุมชน
วุฒิบัตร :
ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก จ.ค.264
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
การบำบัดทางจิตวิทยา
การทดสอบทางจิตวิทยา
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 16:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 09:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก) เสาร์สุดท้ายของเดือน