ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. สุภาณี โลหะประธาน

ชื่อ
สุภาณี โลหะประธาน
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์ผิวหนัง (ตจวิทยา)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตร :
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง (ตจวิทยา) สถาบันโรคผิวหนัง
ประกาศนียบัตรสาขาเลเซอร์ผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
การศึกษาหลังปริญญา :
Research fellow in Dermatosurgery and Laser
Surgery สถาบันโรคผิวหนัง
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
เลเซอร์ผิวหนัง
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
อังคาร 09:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
พุธ 09:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
อาทิตย์ 09:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)