ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. อรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์

ชื่อ
อรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุแพทย์ สาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต
วุฒิบัตร :
จักษุวิทยา แพทยสภา
การศึกษาหลังปริญญา :
ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พุธ 09:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
ศุกร์ 13:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
เสาร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)