ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์

ชื่อ
พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ.วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ รพ.พระมงกุฎเกล้า
การศึกษาหลังปริญญา :
วิทยาลัยกองทัพเรือ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Echocardiogram, Device therapy
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 20:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)